• Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Andmekaitsetingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil Kevira OÜ (edaspidi: Kevira) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

 • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kevira OÜ, registrikoodiga 11630572, aadressiga Saekoja 36a Tartu, Tartumaa, 50603

 • Kevira töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

 • Kevira lähtub isikuandmete töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

- Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

-Eesmärgi piirangu põhimõte – Kevira töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel.

-Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – Kevira töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

-Õigsuse põhimõte – Kevira võtab tarvitusele asjakohased meetmed, et kindlustada töödeldavate andmete õigsus, ebaõiged ja üleliigsed andmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel.

- Säilitamise piirangu põhimõte – Kevira säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik isikuandmete eesmärgipäraseks töötlemiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

- Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – Kevira on võtnud kasutusele füüsilised, organisatsioonilised ja tehnoloogilised turvameetmed isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse tagamiseks.

Kevira lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida info@lexlauproperties.com

 

 • Missuguseid isikuandmeid Kevira töötleb ja mis eesmärkidel?

 

  • Kevira töötleb järgnevaid andmeid: kliendi ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress.

  • Kevira töötleb Teenuse osutamisel ainult neid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks.

  • Kevira töötleb andmeid Teenuste osutamiseks Kliendile (maakleri teenused, nõustamine, kinnisvarahindamine jm);

 

 • Kevira ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

 

  • Kui see on vajalik kliendile Teenuse osutamiseks;

  • Edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

 

- kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Kevira töötleb Kliendi isikuandmeid Teenuse osutamisega seoses;

- kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Kevira töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega;

- tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Kevira töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks.

 

Andmesubjektil on õigus:

  • Tutvuda enda kohta käivate Isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate Isikuandmete kohta;

  • Nõuda teavet selle kohta, milliseid liike Isikuandmeid töödeldakse ja mis on sellise töötlemise eesmärgiks;

  •  Taotleda enda kohta käivate Isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed;

  • Taotleda enda Isikuandmete kustutamist, kui Isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik;

  • Taotleda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise piiramist, kui Andmesubjekt on esitanud Isikuandmete parandamise, kustutamise avalduse või Andmesubjekt on vaidlustanud töödeldavate Isikuandmete õigsuse;

  • Esitada vastuväite Isikuandmete töötlemisele avalikes või Kevira huvides (sh otseturunduse eesmärgil).

  • Juhul, kui Isikuandmete töötlemine põhineb Andmesubjekti nõusolekul või Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks ning Isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult on Andmesubjektil õigus saada teda puudutavaid Isikuandmeid, mida ta on Kevirale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele Vastutavale töötlejale.

  • Juhul, kui Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks on Andmesubjektil õigus kõnesolev nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel juba toimunud töötlemist ebaseaduslikuks.

  • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn), kui Andmesubjekt leiab, et tema Isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik.